TIÊU ĐIỂM

TÌM KIẾM - TRA CỨU

  Phòng giáo vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o------

Hà Nội, ngày …. tháng…. năm 2010

                                              

Chức năng, nhiệm vụ Phòng giáo vụ

  Trong nhà trường phổ thông,  hoạt động D&H là hoạt động cơ bản nhất nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của trường.

 Có một phòng chức năng quản lý hoạt động D&H là Phòng giáo vụ ( Phòng Đào tạo) với những nhiệm vụ cụ thể sau :

 I-Quản lý việc Dạy và học

1-Xây dựng kế hoạch : 

1.1 Tập hợp số liệu, các thông tin cần thiết giúp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các loai kế hoạch của BGH và các đơn vị trong trường ( các tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm, phòng giáo vụ…).

1.2 Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị  chuyên môn hoạt động theo kế hoạch đã xây dựng để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch hoá trong nhà trường

1.3 Tham muu cho lãnh đạo việc tuyển dụng giáo viên và nhân viên phòng giáo vụ.

1.4 Giúp Hiệu trưởng các loại báo cáo, thống kê theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp chỉ đạo .

1.5 Mở mạng theo dõi các vấn đề chỉ đạo có liên quan đến các hoạt động dạy và học.

2-Theo dõi thực hiên kế hoạch giảng dạy :

2.1. Thực hiện đúng phân phối chương trình đã được nhà trường duyệt. Không được cắt xén hoặc dạy dồn khi thực hiện.

2.2 Cơ sở để theo dõi là :

+Phân phối chương trình của các môn học

+Lịch báo bài của giáo viên .

+TKB.

+Sổ đầu bài

+ Sổ sinh hoạt nhóm .

+ sổ điểm các lớp.

2.3 Cần kiểm tra việc thực hiện theo kế hoach của Hiệu trưởng. Ghi chép kết quả kiểm tra để tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

2.4 Đôn đốc nhắc nhở các tổ chuyên môn theo dõi việc thực hiện quy chế điểm, đặc biệt điểm tổng kết các mộn học và tổng hợp điểm của các lớp.

3-Xếp thời khoá biểu với các yêu cầu:

3.1 Số tiết của mỗi môn học nên trải đều trong cả tuần. Nói chung, tối đa một môn có 2 tiết trong mỗi buổi.

3.2 Thường các tiết cuối nên xếp môn ít tiết và tương đối nhẹ. Tuy nhiên nếu GVCN  dạy Toán hoặc Văn cũng có thể xếp các môn này  có buổi vào tiết cuối .

3.3 Chú ý đừng để giáo viên có nhièu tiết "trống"  trừ trường hợp không thể giải quyết được .

3.4 Nên xếp các buổi sinh hoạt nhóm vào trong TKB.  Môn nhiều giờ ( toán- văn )  cần 2 tiết, môn ít giờ chỉ cần 1 tiết .

3.5 Thế nào cũng có đề nghị xếp theo nhu cầu các nhân,  có thể xem xét miễn là không để ảnh hưởng đến yêu cầu giáo dục . ( tốt nhất trong trường hợp phải giải quyết theo nhu cầu cá nhân thì nên thương lượng với các giáo viên có liên quan ).

4 -Giải quyết tiết vắng giáo viên ( giáo viên nghỉ không lên lớp đã ghi trong TKB )

Hiện tượng này thường xảy ra. Giáo viên nghỉ dạy phải báo cáo càng sớm càng tốt ( trừ trường hợp bất khả kháng). Các giải pháp:

4.1 Bố trí kịp giáo viên dạy thay   ( nhóm bộ môndạy thay nhau là tốt nhất )

4.2 Bố trí dạy thế môn khác.

4.3 Biện pháp cuối cùng là cho học sinh làm bài kiểm tra ( các tổ chuyên môn phải soạn một số đề theo tiến độ giảng dạy gửi cho phòng giáo vụ) để khi cần sử dụng 

 Tránh tình trạng khi vắng giáo viên, để học sinh tự do đùa nghịch trên lớp ảnh hưởng đến việc học của các lớp khác hoặc ra đường đùa nghịch sảy ra tai nạn trong lúc học sinh ở trường .

4.4 Theo dõi chấm công giáo viên. Hàng tháng chuyển bảng chấm công cho phòng hành chính làm lương.

5- Làm chế bản máy tính các văn bản công tác và đề thi theo yêu cầu của lãnh đạo trường

II Công tác hành chính giáo vụ

1-Quản lý các loại sổ sách D&H:

a/ Sổ đăng  bộ : Theo mẫu, ghi danh sách học sinh các lớp của các khoá học , các học sinh chuyển đến và chuyển đi .

b/Sổ ghi tên và ghi điểm : Nhắc GVCN :

-theo dõi học sinh nghỉ học với lý do .

-Ghi điểm các môn học, Bảo đảm đủ số đầu điểm theo quy chế

 Hiệu trưởng ký duyệt hàng tháng ( lưu ý không để tồn đọng đến cuối năm)

 

c/ Sổ đầu bài

- Phát và thu sổ đầu bài hàng ngày ( cán bộ lớp nhận và trả lại )

-Hướng dẫn cán bộ lớp ghi chép đày đủ các cột mục trong sổ và xin chữ ký của giáo viên sau tiết dạy

-Hàng tháng cần sử lý thông tin trong sổ đàu bài .

d/ Sổ học bạ : Đây là hồ sơ quan trọng nhất ( là Lý lịch học tập của học sinh trong cả cấp học). Quản lý chặt chẽ khi chuyển chủ nhiệm phê học bạ và thu lại . Đặc biệt làm đủ thủ tục trả học bạ khi chuyển đi .

e/ Sổ cấp phát văn bằng:  Làm đày đủ thủ tục theo quy trình cấp phát bằng cho học sinh  ( học sinh nhận trực tiết hoặc người nhà nhân hộ - giấy uỷ quyền- CMT )

g/ Sổ khen thưởng- kỷ luật :

 - Cuói học kỳ và cuối năm vào sổ khen thưởng, khen thưởng đột xuất hoặc kỷ luật theo đúng biểu mẫu sổ.

2- Quản lý các loại hồ sơ của học sinh

a/ Hồ sơ học sinh đang học:

-Học bạ

-GKS

-Bằng thi hết cấp

-Đơn xin học

-Giấy chuyển trường ( nếu là bổ sung, học sinh tỉnh ngoài cần sở GD&ĐT  địa phuơng giới thiệu)

b/ Lập hồ sơ thi hết cấp

-Danh sách học sinh đủ chuẩn dự thi  .  Xếp phòng thi theo quy chế

-Đảm bảo đày đủ hồ sơ của học sinh dự thi ( theo đúng danh sách họ tên, ngày sinh, sổ điểm các năm học, thẻ học sinh ... )

-Các trường hợp đặc biệt kèm theo giấy tờ chứng lý

c/ Lập hồ sơ thi đại học

Nắm chắc yêu cầu và nội dung công tác tuyển sinh hàng năm để  hướng dẫn học sinh

 + Tìm hiểu quy chế thi

 + chuẩn  bị hồ sơ thi  (khai đúng biểu bảng- ảnh )

                         +Quy trình đăng ký thi cho học sinh ( thống kê phân loại trường, nộp hồ sơ, nhân giáy báo. phát giấy báo điểm cho học sinh )                       

           d/ Làm thủ tục cho học sinh chuyển trường đi và đến

3-Quản lý các loại công văn đi đến

1/Vào sổ các loại CV đến và đi

   - Công văn đến do phòng HCQT chuyển tới

   - Công văn đi ( ghi rõ địa chỉ người nhận và nơi nhận ) chuyển cho phòng HCQT gửi.         

            2/ Nghiên cứu kỹ nội dung công văn, báo cáo lãnh đạo để chỉ đạo thực hiện.

 3/ Hàng ngày mở MVT đã nối mạng  để cập nhật thông tin liên quan đến công tác  giáo dục để biết và vận dụng.

4-Quản lý các loại văn bản về quy chế chuyên môn và quy chế quản lý trường

Sưu tầm cho đủ các loại văn bản về quy chế, hướng dẫn, thông báo, ... để kịp vận dụng cho đơn vị mình

 III-Quản lý học sinh

1/Quản sinh hàng ngày

-Quản lý nền nếp học sinh hàng ngày ( căn cứ nội quy học sinh)

+ Gìơ giấc theo hiệu lệnh

+ Xếp hàng ra vào lên xuống lớp

- Theo dõi học sinh nghỉ học của các lớp ( có biện pháp tổ chức cho cán bộ lớp và Đội thanh niên tình nguyện theo dõi )

- Giải quyết các tình hình học sinh trong buổi học  ( xin nghỉ, ốm đau, các vụ việc sảy ra ... )

- Tiếp CMHS giải quyết những vấn đề liên quan đến hoc sinh.

 2/ Tổ chức thi đua học sinh :    Đây là một giải pháp rất quan trọng do nội dung thi đua gồm các tiêu chí nhằm giáo dục toàn diện học sinh theo mục tiêu đào tạo ( có văn bản hướng dẫn cụ thể công tác Thi đua học sinh )

IV Quản lý các phòng chức năng phục vụ cho D&H

1/ Thư viện

- Theo các tiêu chuẩn của ngành về xây dựng và quản lý phòng thư viện.

- Có kế hoạch thu gom về số lượng, chủng loại sách, báo, tài liệu...  ( Mua, quyên góp, đặc biệt khai thác học sinh trước khi ra trường )

- Lập sổ sách quản lý: Danh mục sách ( SGK , sách nghiệp vụ , sách quản lý, sách văn học nghệ thuậ, các loại sách tham khảo, tài liệu nghiên cứu ...) và có biện pháp giới  thiệu sách

- Tổ chức quản lý đọc sách và cho muợn sách .

 V- Giúp BGH một số hoạt động giáo duc giảng dạy-hoạt động phong trào

1/Tổ chức dự giờ thăm lớp, thi GV dạy giỏi, thi học sinh giỏi.

2/Tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng GV, HS

3/Tổ chức các buổi thi học kỳ, thi lại,  đặc biệt chuẩn bị đày đủ các điều kiện để thi tốt nghiệp.

4/Chuẩn bị các hội nghị khen thưởng, kỷ luât.

5/Chuẩn bị các buổi sơ kết, tổng kết thi đua, khai giảng, bế giảng

6/Phòng Giáo vụ cùng cán bộ phụ trách Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động ngoại khoá phục vụ cho học tập, tổ chức các ngày kỷ niệm  v.. v..

7/ Phối hợp các đơn vị khác như tổ chcuyên môn, tổ chủ nhiệm… để giải quyết các việc có liên quan.

VI- Tổ chức thực hiện:

         1/Trên đây là nội dung hoạt động của Phòng Giáo vụ. Trưởng phòng căn cứ thực tế đội ngũ cán bộ nhân viên của phòng mà phân công phụ trách từng việc sao cho quán xuyến được toàn bộ công việc. Với phương châm làm tốt việc được phân công và biết các việc khác của phòng khi cần có thể kiêm nhiệm thay thế .

         2/ Khi có các hoạt động chung toàn trường, nhà trường hụy động lực lượng hỗ trợ ( phòng HC, GVCN, Đoàn TN ….). Nhưng vẫn phải chủ trì việc thuộc nội dung trách nhiệm của Phòng.

 

Để chỉ đạo quản lý nhà trường có hiệu quả theo mục tiêu kế hoạch năm học 2010 - 2011

, HĐQT thống nhất việc phân công phân nhiệm CBQL-Chỉ đạo như sau:

I. Căn cứ :

 - Quy chế hoạt động của trường ngoài công lập

 - Chỉ thị năm học 2010-2011 của Sở GD-ĐT H à nội .

 - Mục tiêu kế hoạch năm học của Trường.

 - Thực tế đội ngũ CBQL-Chỉ đạo của Trường .

 II. Phân công phân nhiệm

1-         Hiệu Trưởng Trần Thị Tâm phụ trách các công việc sau:

1.1        Phụ trách chung.Chịu trách nhiệm mọi mặt của nhà trường

1.2        Công tác tư tưởng chính trị nhà trường. Kết hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS HCM để tổ chức vân động CB,GV,NV và HS thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học.

1.3        Công tác kế hoạch:

       - Xây dựng kế hoạch năm học, học ky, kế hoạch tháng. Chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch

       - Chỉ đạo các đơn vị trong trường xây dựng kế hoạch ( các phòng, các tổ chuyên môn, các tổ chủ nhiệm…) và đặc biệt tổ chức hoạt động theo kế hoạch

       1.4 Công tác chỉ đạo D&H : Là công tác trọng tâm trong nhà trường

- Thể chế hoá quy trình, quy phạm của hoạt động dạy và học.

- Qua các tổ chuyên môn yêu cầu thực hiện tốt các khâu + Thực hiện đúng chương trình + Thực hiện đúng quy chế  cho điểm + Thực hiện tốt phương pháp bộ môn.

- Chỉ đạo hoạt động của các nhóm, tổ chuyên môn đi vào nền nếp ( thông qua lịch sinh hoạt) và chất lượng ( thông qua biên bản hoạt động của các tổ, nhóm, thông qua việc dự giờ thăm lớp, thực hiên các chuyên đề, kiểm tra chất lượng, kết quả học tập của học sinh …)

-Chỉ đạo các kỳ thi ( kiêmt tra, học kỳ, năm học-đặc biệt thi tốt nghiệp) theo đúng quy chế .

- Chỉ đạo việc xét duyệt lên lớp, thi lại, lưu ban theo đúng quy chế với đủ các thông tin khách quan, chính xác

Hiệu trưởng duyệt bảng phân công của từng đơn vị.

 

Hà nội, ngày 06 tháng 10 năm 2010

 Hiệu trưởng

 

Trần Thị Tâm

 

 

 
© 2008 - 2014 Bản quyền thuộc về Trường Trung Học Phổ Thông Đông Kinh
Địa chỉ: 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04.3862.7198 - 0422153057 DĐ: 0987076997
Admin: NguyenCuong - E_mail: lionkingnc@gmail.com
Website: www.thptdongkinh.edu.vn